OBCHODNÉ PODMIENKY

internetového obchodu www.tabat.sk

I.
Základné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj len „VOP“) platia pri nákupe v internetovom obchode www.tabat.sk (ďalej aj len „e-shop“), ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť:

  Obchodné meno: TABAT spol. s r.o.
  Sídlo: Centrum 19/24, 017 01 Považská Bystrica
  IČO: 36 304 557
  DIČ: 2020111830
  IČ DPH: SK2020111830
  Registrácia: obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 11137/R
  Tel. č.: +421422028963
  e-mail: eshop@tabat.sk, info@tabat.sk

  Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetovej stránke predávajúceho www.tabat.sk. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho pri kúpe týchto výrobkov sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a právnym poriadkom Slovenskej republiky platným v čase objednania výrobku. Vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia aj reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.tabat.sk (ďalej len “Reklamačný poriadok”) uvedeným v článku VI. VOP.

 2. Kupujúcim pre účely týchto VOP môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ. Kupujúcim spotrebiteľom, prípadne len spotrebiteľom, je fyzická osoba, ktorá na rozdiel od predávajúceho pri uzavieraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzavieraní zmluvy, koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
 3. Ustanovenia VOP a zákona upravujúce práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ podľa zákona č. 250/2007 Z.z., alebo ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov SR. Zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa v tomto prípade riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.
 4. Ponuka je právne konanie smerujúce k uzavretiu zmluvy, pokiaľ obsahuje podstatné náležitosti zmluvy tak, aby zmluva mohla byť uzavretá jeho jednoduchým a nepodmieneným prijatím, a pokiaľ z neho vyplýva vôľa navrhovateľa byť zmluvou viazaný, ak bude ponuka prijatá.

II.
Informácie pred uzavretím zmluvy

 1. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na www.tabat.sk, uzavretá podľa článku 2. a nasl. VOP.
 2. V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov oznamuje predávajúci kupujúcemu pred uzavretím zmluvy nasledujúce údaje.
 3. Údaje o predávajúcom:

  Obchodné meno: TABAT spol. s r.o.
  Sídlo: Centrum 19/24, 017 01 Považská Bystrica
  IČO: 36 304 557
  DIČ: 2020111830
  IČ DPH: SK2020111830
  Registrácia: obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 11137/R
  Tel. č.: +421422028963
  e-mail: eshop@tabat.sk, info@tabat.sk

 4. Tovar a jeho hlavné vlastnosti sú uvedené v internetovom obchode. Obrázky pri tovare majú iba ilustratívny charakter a nemusia zodpovedať skutočnej podobe tovaru.
 5. Informácie o cene uvádzanej predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru. V prípade zliav je vždy uvedená pôvodná aj aktuálna cena po zľave. Cena tovaru je platná po dobu jej zverejnenia v e-shope predávajúceho.
 6. Údaje o právach z chybného plnenia sú uvedené v čl. VI. a VII. týchto VOP.
 7. Predávajúci neponúka uzavretie zmluvy na dobu neurčitú alebo zmluvu, ktorej predmetom je opakované plnenie. Predávajúci neponúka na predaj ani digitálny obsah.
 8. Príjem objednávok v internetovom obchode www.tabat.sk je možný 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 9. Spracovanie objednávok, riešenie požiadaviek zákazníkov, vybavovanie e-mailovej korešpondencie a prevádzka infolinky prebieha v pondelok až piatok od 8.00 do 16.30 h.
 10. Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v prípade internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok operátora, predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa netýka príp. zmluvnej prepravy).
 11. Predávajúci požaduje úhradu kúpnej ceny pred odovzdaním tovaru, a to buď bezhotovostným prevodom, alebo online platobnou kartou a odovzdaním prepravcovi (dobierka).
 12. Podmienky, lehoty a postupy na odstúpenie od kúpnej zmluvy sú uvedené v čl. 6 týchto VOP.
 13. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu kúpnej zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.
 14. Uzavretá kúpna zmluva bude uložená u predávajúceho.

III.
Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci podáva predávajúcemu návrh na uzavretie kúpnej zmluvy vybraním tovaru z ponuky predávajúceho na e-shope a jeho následným vložením do košíka. Košíkom sa rozumie vyplnený objednávkový formulár. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým opis tovaru, kódové označenie tovaru, cenu tovaru, množstvo tovaru, spôsob a cenu dopravy tovaru a priestor na vyplnenie identifikačných údajov kupujúceho. Identifikačné údaje kupujúceho sú najmä jeho meno a priezvisko, v prípade právnickej osoby prípadne názov alebo firma, identifikačné číslo právnickej osoby, adresa, mesto, krajina, ďalej potom e-mailová adresa, kontaktný telefón, prípadne doručovacia adresa.
 2. Kupujúci sa pri výbere tovaru nemôže odchýliť od ponuky predávajúceho. Ak kupujúci v objednávke uvedie iný tovar, než ktorý predávajúci ponúka, prípadne tovar s inými vlastnosťami, zmluva nevznikne. Predávajúci nesmie zároveň dodať iný tovar, než si kupujúci objednal, ibaže sa dohodnú inak.
 3. Než kupujúci záväzne potvrdí objednávku, má kupujúci právo meniť tovar, množstvo tovaru, dopravu i spôsob úhrady, a skontrolovať tak všetky údaje, ktoré do objednávky vložil. Súčasťou ponuky je úplná objednávka vrátane výberu dopravy a spôsobu úhrady. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých náležitostí objednávkového formulára, vrátane súhlasu so znením týchto obchodných podmienok.
 4. Kupujúci si tovar prezerá a vyberá podľa tovarových kategórií uvedených v tovarovom menu, resp. kliknutím na zobrazený tovar. Pri tovare si kupujúci vyberie údaje podľa zverejnených objednávacích informácií a kliknutím na tlačidlo „Vložiť do košíka“ tovar pridá do svojej objednávky. V prípade, že proces výberu tovaru kupujúci ukončil, klikne na tlačidlo „Objednaj s povinnosťou platby“. Inak je oprávnený vrátiť sa k procesu výberu tovarov kliknutím na „Pokračovať v nákupe“.
 5. Proces tvorby vystavenia objednávky kupujúceho pozostáva zo 4 krokov:
  a. výber tovaru
  b. odsúhlasenie všeobecných obchodných podmienok
  c. výberu spôsobu platby, dopravy a ceny dopravy,
  d. odoslanie objednávky kliknutím na tlačidlo „Objednaj s povinnosťou platby“
 6. V každom z týchto krokov postupuje kupujúci podľa navigačných inštrukcií. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.
 7. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá v okamihu akceptácie tohto návrhu predávajúcim, teda potvrdením objednávky zo strany predávajúceho odoslaným na e-mailovú adresu kupujúceho zadanú kupujúcim. V prípade, že k takému potvrdeniu zo strany predávajúceho nedôjde, má sa za to, že kúpna zmluva nebola uzavretá. Kupujúci je uzrozumený s tým, že predávajúci nie je povinný uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu na tovar uvedený v e-shope predávajúceho, t. j. že vystavenie tovaru v e-shope predávajúceho nie je ponukou na uzavretie zmluvy. Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky. Ak je objednávka akceptovaná predávajúcim postupom podľa VOP, predávajúci dodá objednaný tovar v dodacej lehote podľa čl. V. VOP. Pred odoslaním objednávky kupujúcim sú na nákupnom portáli a vo VOP kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito podmienkami odkliknutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky na portáli. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.
 8. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je od kupujúceho vždy vyžadované, aby kupujúci odklikol a potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými VOP predávajúceho, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Proces vystavenia a zaslania objednávky kupujúcim nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu. Každej objednávke je pridelené evidenčné číslo. Pri komunikácii s predávajúcim a pri úhrade uvádza kupujúci aj číslo objednávky.
 9. Spracovanie všetkých ponúk prebieha maximálne do 15 kalendárnych dní od objednania tovaru.
 10. Predávajúci je oprávnený pri okolnostiach hodných osobitného zreteľa pred potvrdením objednávky, a teda uzavretím kúpnej zmluvy, požiadať kupujúceho o telefonické alebo písomné potvrdenie jeho objednávky.
 11. Zmena v objednávke/podmienkach: ak predávajúci nebude schopný odsúhlasiť – akceptovať objednávku kupujúceho v celom rozsahu ( napr. 1 z 4 položiek nebude dostupná ) alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 2 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky z objednávky kupujúceho rezervované pre kupujúceho. Až akceptáciou (odsúhlasením) predávajúcim navrhovanej zmeny v objednávke zo strany kupujúceho, vznikne medzi stranami zmluvný vzťah. V prípade ak kupujúci neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, objednávka kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh predávajúceho na zmenu za neakceptovaný kupujúcim.
 12. Kupujúci ani predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu.
 13. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kúpnej zmluvy, sa budú spravovať výhradne podľa práva Slovenskej republiky a kompetentnými orgánmi na ich riešenie budú príslušné súdy Slovenskej republiky.
 14. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu kúpnej zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad kúpnej zmluvy v slovenskom jazyku.
 15. Všetky skutočnosti uvádzané kupujúcim do poznámky v objednávkovom formulári sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy v prípade súhlasu predávajúceho s nimi. Ak predávajúci s poznámkami nesúhlasí, má za to, že kúpna zmluva nebola uzavretá. Rovnako tak v prípade nemožnosti predávajúceho splniť akúkoľvek požiadavku kupujúceho vyjadrenú v objednávke, zašle predávajúci kupujúcemu nový návrh objednávky s požiadavkou na jeho vyjadrenie sa k nej. Kúpna zmluva je v tomto okamihu uzavretá odoslaním tejto novej objednávky kupujúcim predávajúcemu a jej následným potvrdením predávajúcim.
 16. Uzavretá kúpna zmluva bude zaslaná aj kupujúcemu a je predávajúcim archivovaná najmenej päť rokov od jej uzavretia, najdlhšie ale na dobu podľa príslušných právnych predpisov, s cieľom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.
 17. Zrušenie objednávky je možné len do okamihu odovzdania tovaru dopravcovi a/alebo do osobného odovzdania tovaru predávajúcim kupujúcemu.
 18. Kupujúci sa stane vlastníkom tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

IV.
Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky (uzatvorenej zmluvy). Pri tvorení objednávky sú tieto položky uvedené taktiež sumárne (súčet ceny tovaru a prepravy ). Cena tovaru na portáli je uvedená s DPH, pokiaľ nie je uvedené, že ide o cenu bez DPH. DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi SR.
 2. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady doručovania zakúpeného tovaru, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.
 3. Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na nákupnom portáli pri tovare. Kupujúci i predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej, či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.
 4. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

  • platba vopred bankovým prevodom (platba je kupujúcim uhradená štandardným bankovým prevodom z účtu kupujúceho na účet spoločnosti TABAT spol. s.r.o., číslo účtu v tvare IBAN: SK48 0900 0000 0051 7697 0716). V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní po uzavretí kúpnej zmluvy. Ak kupujúci v lehote čiastku neuhradí, kúpna zmluva zaniká,
  • dobierka (kupujúci uhradí tovar až pri jeho prevzatí dopravcovi),
  • platba online platobnou kartou.

 5. Pri platení bankovým prevodom je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo objednávky kupujúceho. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť.
 6. Splatnosť kúpnej ceny pri bezhotovostnej platbe nastáva najneskôr do 3 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy a pred prevzatím tovaru spôsobom podľa čl. V. VOP.
 7. Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Kupujúci je upozorňovaný, že informácie o nákladoch prepravy tovaru sú jednoznačne uvedené v procese objednávania tovaru a závisia od výberu dopravcu/doručovacej služby/spôsobu doručenia. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.
 8. Kupujúci výslovne súhlasí s možnosťou zaslania daňového dokladu v elektronickej podobe (namiesto dokladu v písomnej forme) na jeho emailovú adresu. Faktúra je posielaná spolu s tovarom a faktúra je súčasne aj dodacím listom a záručným listom, ak nie je doručovaný osobitný záručný list. Osobitný doručovaný záručný list môže byť predávajúcim potvrdený na základe žiadosti kupujúceho.

V.
Dodacie podmienky

 1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ pri jednotlivom tovare neuvádza inú lehotu na dodanie. V prípade, že tovar má byť uhradený vopred bezhotovostným prevodom, beží lehota až od okamihu uhradenia kúpnej ceny tovaru.
 2. Spôsob dodania tovaru volí kupujúci na nákupnom portály, a to v procese objednávania tovaru z predávajúcim ponúkaných možností. V zásade je možné dodanie tovaru špedičnou spoločnosťou alebo prostredníctvom poštového podniku a taktiež osobné prevzatie objednávky a cena prepravy je uvedená v objednávke.
 3. Osobný odber tovaru je možný iba na výdajných miestach e-shopu. K osobnému odberu bude kupujúci vyzvaný do troch dní od potvrdenia objednávky e-mailom o pripravení tovaru na vyzdvihnutie v bežných otváracích hodinách. Vydanie tovaru je podmienené predchádzajúcim uhradením kúpnej ceny tovaru.
 4. Kupujúci je upozornený, že predávajúci je oprávnený dodať tovar aj viacerými samostatnými dodávkami s tým, že aj pre takéto samostatné dodania tovaru platí cena prepravy ako pri akceptácii objednávky ( t.j. viac prepráv je účtovaných len za cenu jednej prepravy ).
 5. Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.
 6. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez vyzvania preukázať dopravcovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti (napr. občiansky preukaz ). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade nemusí byť tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu.
 7. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, predávajúci je oprávnený po tom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom po jej uplynutí predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne nutnej výške je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja.
 8. Tovar je možné zaslať kupujúcemu vybranou prepravnou službou. Ceny prepravy sa riadia cenníkom poskytovateľa prepravy aktuálnym v deň objednávky tovaru. V procese vytvárania objednávky sa kupujúcemu zobrazí konkrétna cena prepravných služieb, a to na základe toho, do ktorej krajiny má byť tovar doručovaný. Prepravcovia bežne dodávajú tovar na akékoľvek miesto v SR do 48 hodín od odovzdania zásielky prepravcovi.
 9. Uzavretím kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť odovzdať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúcemu povinnosť za tento tovar predávajúcemu zaplatiť dohodnutú cenu.
 10. Predávajúci je oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu prepravy tovaru. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny prepravy kupujúcim sa zobrazí v objednávke na stránke www.tabat.sk. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto VOP meniť a upravovať hodnotu objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu prepravy. Na uzatvorené zmluvy táto zmena nemá vplyv.
 11. Predávajúci zodpovedá za kvalitu tovaru a za to, že tovar má všetky vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli, a je v zodpovedajúcom množstve.
 12. Kupujúci je povinný prevziať tovar objednaný a dodaný v súlade s kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami.
 13. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení (balíkov/zásielok). V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 24 hodín oznámiť dopravcovi i predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak je transportné balenie poškodené, alebo je zistené zjavné narušenie obalu balenia, či zásielky, resp. je zrejmé, že ide o neoprávnene otvorenú zásielku, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 24 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.
 14. Poškodenie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.
 15. V prípade, že je nevyhnutné z dôvodov na strane kupujúceho dodať tovar inak, než bolo v kúpnej zmluve dohodnuté, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom všetky náklady s týmto doručením spojené, pričom na tieto náklady musí byť kupujúci vopred upozornený.

VI.
Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

 1. Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ, alebo osoby, ktoré nakupujú tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom a ostatnými platnými právnymi predpismi SR.
 2. Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu (spotrebiteľovi) za vady tovaru podľa platných právnych predpisov SR.
 3. Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 4. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania.
 5. Kupujúcemu zaniká záruka aj v prípade, ak bol je preukázateľne vykonaný zásah do tovaru zo strany kupujúceho.
 6. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu: e-mailom a postupom, ktorý je uverejnený na webovej stránke predávajúceho – www.tabat.sk, alebo písomne na adrese predávajúceho: TABAT spol. s r.o., Centrum 19/24, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika.
 7. K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.
 8. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu (spotrebiteľovi) potvrdenie. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru alebo bez predloženia kópie dokladu o kúpe nie je možné.
 9. Reklamáciu je možné vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:
  a. vada tovaru sa vyskytla v záručnej dobe (za účelom preukázania tejto skutočnosti je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru);
  b. preukázanie, že tovar bol kupujúcim zakúpený u predávajúceho a za akú cenu (za týmto účelom je kupujúci povinný predložiť platný doklad o kúpe tovaru);
  c. tovar má vadu (za týmto účelom je kupujúci povinný doručiť vadný tovar na korešpondenčnú adresu predávajúceho.

  V prípade, ak nebude splnená ktorákoľvek z vyššie uvedených podmienok zo strany kupujúceho, je predávajúci oprávnený reklamáciu tovaru neuznať ako oprávnenú.

 10. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 11. Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 12. Ak kupujúci (spotrebiteľ) reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho (spotrebiteľa) vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu (spotrebiteľovi) kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 13. Ak kupujúci (spotrebiteľ) reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci (spotrebiteľ) zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci (spotrebiteľ) odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu (spotrebiteľovi) uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 14. Ak si kupujúci neprevezme tovar ani do 30 dní po vybavení reklamácie, alebo do 30 dní odo dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu, alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie vo výške 1,00 EUR za každý deň uskladnenia tovaru.
 15. Kupujúci, ktorý má postavenie spotrebiteľa – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na – eshop@tabat.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci (spotrebiteľ) má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci (spotrebiteľ) podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 16. Kupujúci (spotrebiteľ) môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 17. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 18. Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci na webovej stránke: www.tabat.sk zverejňuje aj Poučenie o uplatnení práva kupujúceho (spotrebiteľa) na odstúpenie od zmluvy, ako aj Vzorový formulár pre kupujúceho (spotrebiteľa) na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci pri uzavretí zmluvy poskytuje kupujúcemu (spotrebiteľovi) Poučenie o uplatnení práva kupujúceho (spotrebiteľa) na odstúpenie od zmluvy a Vzorový formulár na odstúpenie kupujúceho (spotrebiteľa) od zmluvy, pričom tieto dokumenty spolu s týmito VOP posiela elektronicky (e-mailom) kupujúcemu.
 19. Pri odstúpení od uzatvorenej zmluvy sa postupuje v súlade s právnymi predpismi SR a VOP. Ak bola kúpna cena zaplatená pred uzatvorením zmluvy a zmluva nie je uzatvorená ani do 15 dní od doručenia objednávky kupujúceho, kúpna cena bude vrátená kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia objednávky kupujúceho alebo do 14 dní odo dňa od odmietnutia objednávky alebo odvolania objednávky, a to podľa toho, ktorý z týchto dátumov nastane skôr. Vrátenie kúpnej ceny sa vykoná na ten účet, z ktorého bola platba prijatá, resp. iným spôsobom na základe dohody strán. Pred vrátením zaplatenej ceny je v prípade pochybností predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať preukázanie skutočnosti, že je majiteľom účtu a/alebo oprávnenosti prijatia peňažných prostriedkov. Ak je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a tovar bol už doručovaný kupujúcemu, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu až po vrátení tovaru predávajúcemu.

VII.
Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Ak sa tovary dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci (spotrebiteľ), alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení od kúpnej zmluvy informovať na e-mailovú adresu eshop@tabat.sk, alebo info@tabat.sk alebo korešpondenčne na adresu TABAT spol. s.r.o., spolu s vráteným tovarom formou jednostranného právneho úkonu. Kupujúci môže použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je v sekcii Vrátenie tovaru.
  Formulár je možné stiahnuť aj tu.
  Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy, stačí odoslať odstúpenie od kúpnej zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Prílohou odstúpenia musí byť kópia kúpnej zmluvy/potvrdenia objednávky.
 2. Na tento účel môže kupujúci (spotrebiteľ) použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je pre kupujúceho sprístupnený na webe Vrátenie tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci (spotrebiteľ) zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Bližšie podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z.z. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu (spotrebiteľovi) všetky platby, ktoré je predávajúci povinný vrátiť podľa právnych predpisov.
 3. Platba za zakúpený tovar bude uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu sídla predávajúceho. Tovar musí byť doručený späť na adresu TABAT spol. s.r.o., Centrum 19/24, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Na vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobní prostriedok, aký použil kupujúci na vykonanie počiatočnej transakcie, pokiaľ kupujúci výslovne neurčil inak. V žiadnom prípade tým nevzniknú ďalšie náklady. Platbu predávajúci vráti až po prijatí vráteného tovaru a po preskúmaní, či kupujúci vrátil tovar nepoužitý a nepoškodený.
 4. Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal kupujúci s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou, napríklad zakúpené oblečenie by mal kupujúci len vyskúšať a v prípade, že kupujúci chce zakúpený tovar vrátiť je vylúčené, aby bol tento nosený. V takom prípade kupujúci nie je oprávnený tovar vrátiť. Kupujúci je teda povinný tovar vrátiť nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia, bez zápachu – fajčenie, bez známok nosenia tovaru (to nie je napr. v prípade, ak je tovar zašpinený od make-up, dezodorantu a pod.), tovar sa má vrátiť s pôvodnými visačkami, či inými ochrannými, alebo identifikačnými prostriedkami. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. V prípade, ak na tovare budú známky nosenia, a teda ak budú na tovare škvrny od make up, dezodorantu alebo iné, považuje sa tento za poškodený a kupujúci nie ej oprávnený odstúpiť od zmluvy. Pokiaľ bol tovar vrátený kupujúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi SR v lehote 14 dní odo dňa doručenia vrátenia tovaru. Na základe tejto dohody sa kúpna cena vráti bankovým prevodom na pôvodný účet kupujúceho, ak sa strany nedohodnú inak.
 5. V prípade vrátenia poškodeného tovaru používaného nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky. Tieto nároky je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád). Predávajúci si bezodkladne po zistení poškodenia a znehodnotenia tovaru vyhotoví fotografický záznam, ktorý zašle na e-mailovú adresu kupujúceho, pričom tieto fotografie sa považujú za preukázanie poškodenia tovaru.
 6. Na základe dohody predávajúceho a kupujúceho a v súlade s týmito VOP nie je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov:
  a. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  b. predaj tovaru, ktorý bol upravený podľa požiadavky kupujúceho alebo pre jeho osobu, a teda predaj tovaru podľa rozmerov zadaných kupujúcim, ktorý by sa takouto úpravou stal následne pre predávajúceho nepredajný,
  c. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 7. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov SR.

VIII.
Ochrana osobných údajov

Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov

IX.
Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a zmluvu v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu. Na uzatvorenie zmluvy je ponúkaný slovenský jazyk a anglický jazyk. Kupujúci je oprávnený podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať v súlade s právnymi predpismi SR. Zmluva sa uzatvára na dobu do vysporiadania záväzkov strán zo zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom podľa zmluvy, VOP a právnych predpisov SR. Minimálna dĺžka trvania záväzkov kupujúceho zo zmluvy je určená právnymi predpismi SR, VOP a zmluvou.
 2. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu alebo sms správa) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telef. číslo kupujúceho (mobil), považuje sa táto správa (e-mail alebo sms správa) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa Slovenská pošta, a.s. , resp. kuriérskej služby (najmä DHL, IN TIME, UPS) budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., resp. kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – Slovenskej pošty, a.s., resp. kuriérskej služby. Je výlučným oprávnením predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim (sms alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob).
 3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy / VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.
 4. Činnosť e-shopu poskytovaná na internetovej stránke www.tabat.sk podlieha kontrole a dozoru zo strany orgánu dozoru, ktorým je: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Odbor výkonu dozoru, tel.: 032/6400109, email: tn@soi.sk
 5. Rozhodným hmotným a procesným právom (governing law) je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.
 6. VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na www.tabat.sk pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., že sa oboznámil a súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom (čl. VI.), považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.
 7. VOP v tomto znení sú zverejnené a platné a účinné od 15.4.2020 a použijú sa na objednávky doručované cez nákupný portál po tomto dátume.

TABAT spol. s r. o.
Prevádzkovateľ e-shopu
www.tabat.sk